Εικόνα εξωφύλλου

Εκτίμηση των ταχυτήτων μετακίνησης επιλεγμένων σημείων του Ελληνικού Χώρου από μετρήσεις GNSS

Σ. Μπίθαρης, Σ. Κατσουγιαννόπουλος

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι σε πρώτο στάδιο, η εκτίμηση των συντεταγμένων και των ταχυτήτων μετακίνησης επιλεγμένων σημείων, ενός γεωδαιτικού δικτύου εγκατεστημένου στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμη να γίνει αρχικά μια παρουσίαση της γεωδυναμικής συμπεριφορά, του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου, όπως αυτή καταγράφεται σε προγενέστερες μελέτες. Ο Ελληνικός χώρος χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα και αποτελεί σημείο έρευνας, αφού σχετίζεται με αρκετά γεωτεκτονικά φαινόμενα της ευρύτερης περιοχής. Η συμβολή της γεωδαισίας και των δικτύων GNSS (Global Navigation Satellite System), κρίνεται σημαντική καθώς υπολογίζονται χρήσιμες ποσότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν στη συνέχεια σε γεωδυναμικές μελέτες, στην εκτίμηση παραμορφώσεων αλλά και στα γεωδαιτικά δίκτυα (και κατ' επέκταση και την τοπογραφία) για την εκτίμηση των χρονικών μεταβολών των διαφόρων χωρικών ποσοτήτων (πχ. συντεταγμένες). Η μελέτη αφορά το χρονικό διάστημα των ετών 2010- 2011, που βέβαια δεν επαρκεί για μια πλήρη διερεύνηση του χώρου, παρέχει όμως σημαντικά συγκριτικά στοιχεία. Το δίκτυο μελέτης, αποτελείται από 32 μόνιμους σταθμούς αναφοράς GNSS, από του οποίους οι  17 αφορούν την ελληνική επικράτεια, στο πλαίσιο αναφοράς του ITRF08.  Παράλληλα γίνεται παρουσίαση αρκετών παρόμοιων μελετών και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά που προέκυψαν από τις επιλύσεις. Τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά σε σχέση με τα αναμενόμενα επίπεδα ακριβείας, καθώς οι διαφορές με τις επίσημες επιλύσεις που παρουσιάζονται από τη EUREF, για τις οριζόντιες ταχύτητες μετακίνησης, κυμαίνονται από 0.6 mm/yr  έως 2 mm/yr.

Λέξεις Κλειδιά: Παραμορφώσεις  γήινου φλοιού, Ταχύτητες μετατόπισης, Μικρόπλακες, Δορυφορική Γεωδαισία, Δίκτυα μόνιμων σταθμών GNSS, Gamit / Globk, Τεκτονική, Πλαίσια αναφοράς


ABSTRACT: The main aim of the present work is to evaluate station coordinates and velocities over a network of GPS reference benchmarks of the Greek geodetic network. To this respect, first the geodynamic behavior of the wider Greek territory is presented alongside a review of relevant literature. The Hellenic territory is characterized by significant mutability and is a region of heavy geodynamic and geodetic research due to its intrinsic characteristics. The contribution of geodesy and GNSS (Global Navigation Satellite Systems) is of high importance to geodynamic research since valuable parameters can be estimated that can be used afterwards to determine deformations. Moreover, the contribution of the former to geodetic research is of main importance since time variations can be determined for geodetic networks. The analysis presented in this work covers the period between  2010-2011 and refer to a network of 32 permanent GNSS reference stations GNSS, 17 of which are located in Greece. The analysis is carried out in ITRF08 while comparisons with results from existing research are carried out as well. The results are judged satisfying in comparison with the expected levels of  accuracy, as the differences with official solutions presented by EUREF, for horizontal velocities, ranging from 0.6 mm/yr to 2 mm/yr.

Keywords: Crustal deformation, Movement velocities, Microplates, Satellite Geodesy, Permanent GNSS Networks, Gamit / Globk, Tectonics, Reference frames


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών