Εικόνα εξωφύλλου

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Στόχο τη Βέλτιστη Σειρά Επίσκεψης του Χρήστη/Πελάτη Σε Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Με Ουρές

Χ Παππάς, Η Γκρίνιας

Περίληψη


Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη σχεδίαση και υλοποίηση διαδικτυακής εφαρμογής με στόχο τον υπολογισμό της βέλτιστης σειράς επίσκεψης του χρήστη της σε έναν αριθμό καταστημάτων παροχής υπηρεσιών με ουρές (υποκαταστήματα τραπεζών, ταχυδρομεία κ.α.) και την οπτικοποίηση της βέλτιστης αυτής διαδρομής πάνω στο χάρτη. Η εφαρμογή υπολογίζει τη βέλτιστη σειρά επίσκεψης ελαχιστοποιώντας το συνολικό εκτιμώμενο (προβλεπόμενο) χρόνο τόσο της διαδρομής από το ένα κατάστημα στο άλλο, όσο και αυτόν της εξυπηρέτησης του χρήστη/πελάτη από το κάθε κατάστημα. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι το, κλασσικό στη Θεωρία Γράφων, Ασσύμετρο Πρόβλημα του Πλανόδιου (ή Περιοδεύοντος) Πωλητή (ΑΠΠΠ), αλλά με χρονικά μεταβαλλόμενες αποστάσεις (βάρος ή κόστος) μεταξύ των κόμβων-καταστημάτων, γεγονός που επιτείνει τη γνωστή δυσκολία (hardness) επίλυσης του προβλήματος ακόμα και για σχετικά μικρό αριθμό κόμβων επίσκεψης. Λόγω της μη ελεύθερης πρόσβασης στα πραγματικά δεδομένα ουρών των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον Ελλαδικό χώρο, προσομοιώθηκε  στον υπολογιστή η λειτουργία της ουράς εξυπηρέτησης για το καθένα κατάστημα χωριστά, ενώ αντίθετα, η εκτίμηση της χρονικής απόστασης μεταξύ των καταστημάτων  γίνεται με κλήσεις συναρτήσεων του JavaScript Google Maps Directions API.

Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών