Γεω-επεξεργασίες

Συντακτική Επιτροπή

Περίληψη


Στο παρόν τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Χωρο-Γραφίες περιέχονται τέσσερις ενδιαφέρουσες εργασίες, δύο εκ των οποίων στην αγγλική γλώσσα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παρόν τεύχος είναι το πρώτο που εκδίδεται μετά την μετατροπή του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Η αλλαγή αυτή δεν επηρρεάζει την επιστημονική  στόχευση, την μεθοδολογία και το περιεχόμενο των άρθρων που δημοσιεύονται στο περιοδικό.

Ακολουθεί μια σύντομη αναφορά στο περιεχόμενο των άρθρων, που όπως θα διαπιστώσετε συμβάλλουν στη διεύρυνση των μεθόδων, των ιδεών και των τεχνολογιών κατανόησης και τεκμηρίωσης του χώρου.Η  εργασία των Γκρίνια Ηλία, Ατζέμογλου Α.  και Κοτζίνου Δημητρίου με τίτλο Design and Development of an OGC Web Processing Service as a Framework for Applying Ordinary Kriging in Groundwater Management αναφέρεται στη σχεδίαση και υλοποίηση υπηρεσίας γεωεπεξεργασίας στον Ιστό (Web Processing Service - WPS) κατά τα πρότυπα της Open Geospatial Consortium (OGC) WPS, ώστε να παρέχεται στους χρήστες της υπηρεσίας η  δυνατότητα εκτέλεσης της διεργασίας παρεμβολής Kriging από το διαδίκτυο, σε πραγματικό χρόνο. Το κύριο πλεονέκτημα της χρήσης απομακρυσμένων υπηρεσιών του ιστού σε σχέση με τοπικά εγκατεστημένο λογισμικό που παρέχει τις ίδιες δυνατότητες είναι (α) η δυνατότητα που δίνεται στους χρήστες να εκτελούν τις μεθόδους της υπηρεσίας γνωρίζοντας μόνο τον τρόπο κλήσης και τα απαιτούμενα δεδομένα στην είσοδο, (β) η εξάλειψη της ανάγκης για σταθερές ενημερώσεις λογισμικού που απαιτεί η χρήση τοπικά εγκατεστημένου λογισμικού και (γ) η δυνατότητα εκτέλεσης αλγορίθμων με μεγάλες απαιτήσεις σε μνήμη και υπολογιστική ισχύ, στο «σύννεφο» (cloud). Αφού αναλυθούν αρχικά οι βασικές αρχές της παρεμβολής Kriging, παρουσιάζεται στη συνέχεια η ενσωμάτωση στην υπηρεσία της υλοποίησης παρεμβολής Kriging ανοιχτού κώδικα Gstat καθώς και οι τροποποιησεις που απαιτούνται για την εφαρμογή της μεθόδου σε δεδομένα που έχουν προκύψει από μετρήσεις  υπόγειων υδάτινων αποθεμάτων σε επιλεγμένα σημεία στον Ελλαδικό χώρο. Τα δεδομένα αυτά, μετά την επεξεργασία τους, αποθηκεύονται σε γεωχωρικές βάσεις δεδομένων.  Η ανάσυρση των δεδομένων από τη βάση και η εκτέλεση της παρεμβολής Kriging από το χρήστη, γίνεται με τη βοήθεια κατάλληλης εφαρμογής πελάτη στον Ιστό (web client application), η οποία υλοποιήθηκε με το διπλό στόχο της παρουσίασης των δεδομένων πάνω στο χάρτη από τη μια και την επίδειξη εφαρμογής των μεθόδων της υπηρεσίας από την άλλη, με είσοδο τα δεδομένα αυτά και επιπλέον δεδομένα του χρήστη. Η ανάπτυξη της παρεμβολής Kriging ως μέρους της υπηρεσίας, καθώς και της εφαρμογής πελάτη που τη συνοδεύει, βασίστηκε αποκλειστικά σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα και πιο συγκεκριμένα στην ενημέρωση της υλοποίησης 52 North WPS με την προσθήκη της μεθόδου παρεμβολής Kriging και την τροποποίηση του λογισμικού 52 North WPS OpenLayers Client, αντίστοιχα.

Η διαπίστωση ότι τα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών στην πόλη των Σερρών απουσιάζουν από την επιστημονική βιβλιογραφία υπήρξε η αφορμή για την παρουσίαση της μελέτης με θέμα Συγκροτήματα Εργατικών Κατοικιών στην πόλη των Σερρών των Καριώτου Γλυκερίας, Θεοδωρίδου Λίλας και Νησιούδη Αναστασίας. Η πολεοδομική συγκρότηση και αρχιτεκτονική έκφραση των συγκεκριμένων συγκροτημάτων  εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο δράσης του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για παροχή  χαμηλού κόστους τυποποιημένης κατοικίας. Οργανωμένη δόμηση με μονόροφες κατοικίες σε σειρά, διώροφες κατοικίες σε στοίχους και πολυόροφες πολυκατοικίες  συνυπάρχουν στις παρυφές της πόλης. Ο δομικός κάναβος, η χαμηλή πυκνότητα, η ύπαρξη δικτύου κοινόχρηστων χώρων, η πολυχρωμία και η σφραγίδα του προσωπικού ύφους του αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη καθιστούν ορισμένα από αυτά αξιοπρόσεκτα. Η μελέτη συμβάλλει στην περαιτέρω τεκμηρίωση της πολεοδομικής εξέλιξης των Σερρών, μέσω της συγκέντρωσης διάσπαρτων σχεδίων και πληροφοριών και του σχολιασμού των επιλογών χωροθέτησης, πολεοδομικής διάταξης και αρχιτεκτονικής μορφολογίας των συγκροτημάτων. Εν τέλει, δεν αποτελεί, απλά και μόνο, μια ακόμη βιβλιογραφική προσθήκη, αλλά στοχεύει ώστε τα πρακτικά «αθέατα» σήμερα συγκροτήματα εργατικών κατοικιών να καταστούν «ορατά» στο κοινό, τους ιστοριογράφους της πόλης των Σερρών και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα.

Η εργασία των Στυλιάδη Αθανασίου, Σεχίδη Λάζαρου, Dimen Levente και Herban Sorin με τίτλο A Framework for Personalized Geomatic Engineering E-Learning Experience αφορά την προσωποποιημένη (προσαρμοσμένη) ηλεκτρονική μάθηση. Στον τομέα αυτό είναι εμφανής η έλλειψη κανόνων και μεθόδων με  GICT (Geospatial Information & Communication Technologies) λειτουργικότητα. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός προτεινοόμενου απλού, ανοιχτού και διαδραστικού πλαισίου (framework) για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και οργάνωση επαναχρησιμοποιημένων γνωστικών αντικειμένων (reusable learning objects) με GICT λειτουργικότητα. Το πλαίσιο αυτό -εφόσον στο μέλλον υλοποιηθούν γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με το επίπεδο των φοιτητών χρηστών- θα μπορούσε να αποτελέσει μία add-in ενότητα σε ανοιχτού λογισμικού περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης που στηρίζονται στο Internet και σε client-server αρχιτεκτονικές υποστήριξης (π.χ. Moodle).

Τέλος η εργασία των Φιλιππίδη Ευάγγελου, Καριώτου Στέφανου, Παναγιωτόπουλου Ελευθερίου και Καριώτη Γεωργίου με τίτλο Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η περίπτωση του Δημοσίου Δάσους Σκρα-Φανού αφορά το πεδίο της διαχείρισης των δασών με σύγχρονες τεχνολογίες. Παρουσιάζει τα αποτελέσματα του διασυνοριακού προγράμματος "AITOLOS" και συγκεκριμμένα την πιλοτική εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του Δημόσιου Δάσους Σκρα-Φανού στην περιοχή της Γουμένισσας με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών με στόχο να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της αειφορικής διαχείρισης των δασών, να προτείνει τρόπους χωρικής σύνδεσης της νόμιμης υλοτομίας και της σήμανσης αυτής μέσω των RFID tags. Χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λαθροϋλοτομία, επιχειρήθηκε χαρτογραφική σύνθεση με τις περιοχές που συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των λαθροϋλοτόμων ώστε να είναι δυνατή η επιλεκτική περιφρούρηση του δάσους. Για να επιτευχθεί η οικονομικότερη λύση της πιλοτικής εφαρμογής επιλέχθηκε  ελεύθερο λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (QGIS) και ακόμη η μεταφορά της διαχειριστικής μελέτης σε λειτουργικό σύστημα Αndroid, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η συλλογή στοιχείων στο πεδίο.

Αγαπητοί αναγνώστες

Κλείνοντας το εισαγωγικό σημείωμα του 5ου τεύχους του περιοδικού ΧωροΓραφίες σας θυμίζουμε ότι για τα θεματικά πεδία που ενδιαφέρουν το περιοδικό μας, μπορείτε να ανατρέξετε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου μας.

Περιμένουμε την υποβολή νέων άρθρων, τα οποία σύμφωνα με την πάγια τακτική μας, στέλνονται χωρίς τα διακριτικά των συγγραφέων σε τουλάχιστον δύο κριτές. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής άρθρων για το επόμενο (6ο τεύχος) είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2015.

Την υποβολή των προς κρίση άρθρων θα πρέπει να συνοδεύει δήλωση των συγγραφέων (βλέπε υπόδειγμα 1) ότι το άρθρο δεν έχει δημοσιευτεί σε άλλο περιοδικό ή πρακτικά συνεδρίων και ότι στην περίπτωση της έγκρισης ηλεκτρονικής δημοσίευσης των άρθρων τους μεταβιβάζουν τα πνευματικά δικαιώματα δημοσίευσης (βλέπε υπόδειγμα 2)

Σέρρες, 4 Μαΐου, 2015

Η Συντακτική Επιτροπή


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών