Εικόνα εξωφύλλου

Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών. Η περίπτωση του Δημοσίου Δάσους Σκρα-Φανού

E. Φιλιππίδης, Σ. Καριώτης, Ε. Παναγιωτόπουλος, Γ. Καριώτης

Περίληψη


Η χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)  στην δημόσια διοίκηση και ειδικότερα στις δασικές υπηρεσίες συγκεντρώνει τα τελευταία χρόνια ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον, λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας της δασοδιαχειριστικής πληροφορίας. Σκοπός ενός άξονα του διασυνοριακού προγράμματος "AITOLOS" ήταν η πιλοτική εφαρμογή της διαχειριστικής μελέτης του Δημόσιου Δάσους Σκρα-Φανού στην περιοχή της Γουμένισσας με τη βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών για να αναδείξει τα πλεονεκτήματα της αειφορικής διαχείρισης των δασών, να προτείνει τρόπους χωρικής σύνδεσης της νόμιμης υλοτομίας και της σήμανσης αυτής μέσω των RFID tags. Χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη λαθροϋλοτομία, επιχειρήθηκε χαρτογραφική σύνθεση με τις περιοχές που συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις των λαθροϋλοτόμων ώστε να είναι δυνατή η επιλεκτική περιφρούρηση του δάσους. Για να επιτευχθεί η οικονομικότερη λύση της πιλοτικής εφαρμογής επιλέχθηκε  ελεύθερο λογισμικό Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (QGIS) και ακόμη η μεταφορά της διαχειριστικής μελέτης σε λειτουργικό σύστημα Αndroid (που φέρουν tablets και κινητά τηλέφωνα) ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και η συλλογή στοιχείων στο πεδίο.

Λέξεις Κλειδιά: Δασική διαχειριστική μελέτη, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, RFID, Λαθροϋλοτομία, QGIS.

ABSTRACT: Last years, Geographic Information Systems (GIS) increasingly gaining ground in Public Administration, especially in Forest Services due to complexity of forest management data. Main purpose of “AITOLOS” cross - border project is the pilot implementation of the Management Study of Skra-Fanos state forest in Goumenissa region using Geographic Information Systems (GIS) to highlight the benefits of sustainable forest management, to propose ways for spatial association of legal logging and signaling through RFID tags. By using statistic data from illegal logging until today, a cartographic composition is being attempted of areas which concentrate mind-preferences illegal logging, so as to allow selective safeguard of forest. To achieve the most economical solution for the pilot case study, open source GIS software (QGIS) was selected and yet the transfer of management study to Αndroid operating system (carrying tablets and mobile phones) for application in the field, testing and data collection.

Keywords: Forest management study, Geographic Information Systems, RFID, Illegal logging, QGIS.


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών