Εικόνα εξωφύλλου

A Framework for Personalized Geomatic Engineering E-Learning Experiences

A. Styliadis, L. Sechidis, L. Dimen, S. Herban

Περίληψη


Η προσωποποιημένη (προσαρμοσμένη) ηλεκτρονική μάθηση λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες και απαιτήσεις των εκπαιδευόμενων και αναμένεται να κυριαρχήσει στην εκπαίδευση στελεχών για την κοινωνία της Γεωπληροφορίας. Στον τομέα αυτόν η έλλειψη κανόνων και μεθόδων με  GICT (Geospatial Information & Communication Technologies) λειτουργικότητα είναι εμφανής. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός απλού, ανοιχτού και διαδραστικού πλαισίου (framework) για τη σχεδίαση, ανάπτυξη και οργάνωση επαναχρησιμοποιημένων γνωστικών αντικειμένων (reusable learning objects) με GICT λειτουργικότητα. Το πλαίσιο αυτό -εφόσον στο μέλλον υλοποιηθούν γνωστικά αντικείμενα ανάλογα με το επίπεδο των φοιτητών χρηστών- θα μπορούσε να αποτελέσει μία add-in ενότητα σε ανοιχτού λογισμικού περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης που στηρίζονται στο Internet και σε client-server αρχιτεκτονικές υποστήριξης (π.χ. Moodle).

Λέξεις Κλειδιά: Προσωποποιημένη Ηλεκτρονική Μάθηση, Γεωπληροφορική, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Γεωχωρική Λειτουργικότητα.

ABSTRACT: Adaptive, intelligence or personalized e-learning is recognized as the most interesting research area in distance learning on-line Web-based Education. In particular, for the WBE Geomatics education, so far, there are not well-defined and commonly accepted rules on how the learning material should be designed (metadata-based content development), organized in reusable Learning Objects, selected and sequenced to make “instructional on-line sense" in a Web-based Geospatial ICT course. Hence, the goal of this paper is to propose a framework for personalized e-learning based on selected user profiles and a domain ontology in order to shorten the gap to between the established traditional e-learning management systems (like Moodle) and the modern adaptive & intelligent WBE tutoring for the benefit of the Geomatic Engineering education. Future enhancements of the proposed framework, towards an e-learning system, include development and testing of Learning Objects with learners’ profiles functionality.

Keywords: Personalized e-Learning, Geomatics, Semantic Web Mining, Geospatial ICT.


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών