Εικόνα εξωφύλλου

Επισκόπηση των Τεχνικών Επεξεργασίας και Ανάλυσης Εικόνων με Εφαρμογή στη Γεωπληροφορική

Η. Γκρίνιας, Δ. Κοτζίνος

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία αποτελεί μια εκτεταμένη και περιεκτική επισκόπηση των μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης εικόνων που χρησιμοποιούνται στη Γεωπληροφορική. Ο τομέας της επεξεργασίας εικόνων είναι ένας από τους βασικούς τομείς της Επιστήμης των Υπολογιστών και οι εξελίξεις σε αυτόν εφαρμόζονται στη Γεωπληροφορική κυρίως στα πλαίσια επεξεργασίας εικόνων (δορυφορικών, αεροφωτογραφιών, κλπ) που αφορούν γεωσχετιζόμενη πληροφορία. Στο πρώτο μέρος του άρθρου περιγράφονται μέθοδοι προεπεξεργασίας και ειδικότερα τεχνικές αναγωγής ή/και ταυτοποίησης των εικόνων σε γνωστές εικόνες/σημεία αναφοράς. Η σωστή αναγωγή και ταυτοποίηση αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ανάλυση των τηλεπισκοπικών δεδομένων, η οποία ακολουθεί την προεπεξεργασία. Στη συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά τεχνικές κατάταξης και τμηματοποίησης πολυφασματικών δεδομένων (που προέρχονται από τις αντίστοιχες επεξεργασμένες εικόνες), οι οποίες ανήκουν στην κατηγορία των μεθόδων ποιοτικής ανάλυσης εικόνων και αναλύονται οι εφαρμογές τους στη Γεωπληροφορική και ιδιαίτερα στην τηλεπισκόπηση. Μέσω εκτενούς παράθεσης αναφορών γίνεται σύγκριση των κλασσικών μεθόδων ανάλυσης εικόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί σε τηλεπισκοπικά δεδομένα και υπογραμμίζονται οι διαφορές τους καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμιάς από αυτές. Επίσης, επεξηγούνται οι παρατηρήσεις που οδήγησαν στην επιτυχή εφαρμογή σχετικά νέων τεχνικών ανάλυσης εικόνων στην τηλεπισκόπηση και τονίζεται η στενή σχέση και αλληλεπίδραση του υπάρχει σε ερευνητικό επίπεδο μεταξύ των χώρων της επεξεργασίας/ανάλυσης εικόνων από τη μια και της Γεωπληροφορικής από την άλλη.

Λέξεις Κλειδιά: τηλεπισκόπηση, αναγωγή, ταυτοποίηση, ποιοτική ανάλυση εικόνων

ABSTRACT: This paper constitutes an extensive and comprehensive review of digital image preprocessing and analysis methods used in remote sensing imagery. First, well known rectification and registration methods, of sensor images to known base maps, are presented. Correct rectification or/and registration constitute a prerequisite for the successful remote sensing image data analysis, that usually follows preprocessing. Next, qualitative data analysis techniques, for multispectral data classification and segmentation, are presented in extent. Through extensive apposition of references, traditional digital image analysis methods that have been used in remote sensing data are compared and their differences as well as the advantages and disadvantages of each one of them, are underlined. Also, the observations that led to the successful application of relatively new techniques of image analysis to remote sensing are explained and the close relationship and interaction that exists in research level between image analysis and geoinformatics is emphasized.

Keywords: remote sensing, rectification, registration, qualitative image analysis.


Πλήρες Κείμενο: ΠΛΗΡΕΣ ΑΡΘΡΟ - PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών