Εικόνα εξωφύλλου

Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις Προέλευσης Αγροδιατροφικών Προϊόντων. Χαρτογράφηση της Ελληνικής Συμμετοχής

Ι. Σωτηρίου

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η τάση παγκοσμιοποίησης της αγοράς τροφίμων ανασχέθηκε τα τελευταία χρόνια από ένα αντίρροπο κίνημα επαναπροσδιορισμού του «τόπου» προέλευσης των προϊόντων. Ο αγροδιατροφικός τομέας φαίνεται να μετακινείται διεθνώς από τον ανταγωνισμό για χαμηλό κόστος σε στρατηγικές διαφοροποίησης. Αυτή η μετακίνηση απαιτεί με τη σειρά της νέες γεωργικές και εμπορικές πρακτικές. Η παρούσα εργασία εξετάζει το πλαίσιο δημιουργίας και διάδοσης των Γεωγραφικών Ενδείξεων Προέλευσης ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της καινοτομίας, στήριξης της τοπικής ανάπτυξης και διατήρησης της βιοποικιλότητας. Η επισήμανση του «τόπου» προέλευσης στις ετικέτες των προϊόντων, αν και κατά βάση μια ευρωπαϊκή υπόθεση, αποτελεί σήμερα μια διαρκώς επεκτεινόμενη εμπορική πρακτική. Η υπερατλαντική διαμάχη για το εύρος της νομικής προστασίας, η συνύπαρξη GIs, Τrademarks και ΙP αποτελούν ζητήματα που απασχολούν εκτενώς τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Στο πλαίσιο των παραπάνω διαπιστώσεων, εξετάζεται η κοινοτική βάση DOOR και οπτικοποιούνται οι 1427 καταχωρίσεις της. Είναι εμφανής η υπεροχή των μεσογειακών χωρών. Η ελληνική συμμετοχή εμφανίζεται ιδιαίτερα ενισχυμένη, γεγονός που εξηγείται από την ποικιλομορφία του τόπου, την αυξημένη βιοποικιλότητα, την τουριστική προσέλευση και την ενεργοποίηση των παραγωγών.

Λέξεις Κλειδιά: Γεωγραφικές Ενδείξεις Προέλευσης, τόπος, τοπική ανάπτυξη, καινοτομία, βάση DOOR

ABSTRACT: This paper examines the recent trend for agricultural products of designated place of origin and how it can be used to foster innovation, sustainability and regional development. Organizations like the European Union already regulate the proper labeling of origin of production on every food product. Numerous other companies and manufacturers are also including the geographical designation of origin at their marketing tactics. But the concurrent presence of multiple legislations across the globe (GIs, Trademarks, IP) is creating conflicts of interest. This paper is building on the growing literature around this subject using data from the European Union's DOOR database in order to visualize its 1427 entries. Our findings suggest that the Mediterranean countries and Greece in particular, are using extensively the notion of geographical designation of origin. A result that might be explained by the natural biodiversity, touristic significance and small-producer availability found in the region.

Keywords: Geographical Indications of Origin,  sustainable development, innovation strategies, DOOR database

https://doi.org/10.26234/HEAL.IHU.ZYEG-3Q73


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών