Εικόνα εξωφύλλου

Επισκόπηση εφαρμογών της Εθελοντικής Γεωγραφικής Πληροφορίας με έμφαση στην Πολιτισμική Κληρονομιά

Σ. Συλαίου, Σ. Μπασιούκα, Χ. Πότσιου, Π. Πατιάς

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης είναι να παρουσιάσει το νέο φαινόμενο της ΕΓΠ με μια ολιστική προσέγγιση, να αναφερθεί σε εφαρμογές που έχουν γίνει στην Ελλάδα  και στις πιο αντιπροσωπευτικές κατηγορίες εφαρμογών του στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ανάμεσα στους στόχους του είναι και η διερεύνηση των δυνατοτήτων συλλογής και χρήσης χωρικών πληροφοριών μέσω της Εθελοντικής Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΕΓΠ), η οποία βρίσκεται ακόμα σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως με χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλά και ενδεχόμενες εφαρμογές της στην ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως ένα νέο πεδίο προς μελέτη και μελλοντική έρευνα. Στο πρώτο μέρος της δημοσίευσης γίνεται μια σύντομη διερεύνηση, ως προς την διεθνή ορολογία που χρησιμοποιείται και αναλύονται οι βασικές συνιστώσες της ΕΓΠ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το πλαίσιο των εφαρμογών της ΕΓΠ, καθώς και οι διεθνείς τάσεις έρευνας στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. Επιπλέον διερευνάται η ελληνική δραστηριότητα και δίνονται χαρακτηριστικά παραδείγματα της χρήσης της ΕΓΠ στην Ελλάδα. Το δεύτερο μέρος αφορά τις διεθνείς εφαρμογές της ΕΓΠ στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παρουσιάζονται τα ευρήματα της σχετικής έρευνας στο Διαδίκτυο Διαδίκτυο  και στην διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με την εξέλιξη της χρήσης της ΕΓΠ στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο και ακολουθούν ορισμένες σκέψεις και προβληματισμοί για τα σημεία που πρέπει να εστιάσει η επιστημονική έρευνα. Ακολουθούν συμπεράσματα και προτάσεις για (α) τη λήψη των απαραίτητων μέτρων και τη θεσμοθέτηση της χρήσης ώστε να αξιοποιηθεί το συντομότερο η σύγχρονη τεχνολογία προς όφελος της κοινωνίας αλλά και των αρμοδίων φορέων και επαγγελματιών, και (β)  την αποφυγή ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων.

Λέξεις Κλειδιά: Νεογεωγραφία, Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία, crowdsourcing, Πολιτιστική Κληρονομιά

ABSTRACT: The purpose of this paper is to investigate (a) the extent of spatial data collection and use through the Volunteer Geographic Information (VGI) methodology, which is still at an early stage, and its uses both in Greece and worldwide, and (b) its potential use for Heritage prominence as a field for future research. In the first part of this paper a brief review of the international VGI terminology is given and the basic VGI aspects are analyzed.  The VGI uses and applications are classified and the international research trends are presented. Additionally some examples of voluntary geographic information application in Greece are given. The second part deals with the applications of VGI in the field of cultural heritage and archeology. The findings of an internet and literature research on the topic are given and are followed by a discussion on the pros and cons.  Finally, some conclusions and proposals are given together with recommendations for action and institutionalization of VGI use in order to (a) make good use of the new methodology for the benefit of the society and for the improvement of the efficiency of the job of the professionals and the responsible Cultural Heritage organizations, and (b) prevent unwanted results.

Keywords: Neogeography, Voluntary Geographic Information, crowdsourcing, Cultural Heritage


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών