Εικόνα εξωφύλλου

Creating Greek Ethnic Place in Miami, Florida

M. Caravelis

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ’Εχει αποδειχθεί ότι οι εθνοτικές κοινότητες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς των μελών τους και παρ ολο τις  σημαντικές έρευνες από γεωγράφους σε πολλές εθνοτικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ελλήνικες κοινότητες  προσέλκυσαν πολύ λίγο ενδιαφέρον.  Επιπλέον, η πλειοψηφία της γεωγραφικής έρευνας ασχολείται κυρίως με κοινοτήτες που είναι γνωστές ως εθνοτικοί γεωγραφικοί θύλακες, το οποίο δεν συμβαίνει με την Ελληνική Κοινότητα στο Μαϊάμι. Πρόσφατες έρευνες όμως έχουν αρχίσει να ασχολούνται με κοινοτήτες που δεν είναι γεωγραφικά συνδεδεμένες και διαπστώνεται οτι γεωγραφική συνδεση δεν είναι πλέον απαραίτητη για τη συνοχή της εθνοτικής ομάδας. Εθνοτικά θεσμικά όργανα, όπως οι εκκλησίες, ενεργούν ως κέντρα κοινωνικής  αλληλεπίδρασης, όπου τα μέλη που ζουν σε διάσπαρτες περιοχές μπορόυν να συγκεντρώνονται για κοινές δραστηριότητες. Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι διπλός: πρώτα να μελετήσει την προέλευση, ανάπτυξη και εξέλιξη της Ελληνικής Κοινότητας του Μαϊάμι και δεύτερον, να περιγράψει με ποιον τρόπο οι ομογενείς αποτυπώνουν την παρουσία τους στην δεσπόζουσα κοινωνία.

Λέξεις Κλειδιά: Εθνικος χώρος, εθνοτική κοινότητα, ατοπικο και ετεροτοπικο, Ελληνες, πολιτιστικό τοπίο


ABSTRACT: It is widely accepted that ethnic communities play an important role to the maintenance and preservation of the ethnic group’s ethnocultural continuation and despite considerable geographic research on many ethnic communities in the United States the Greek communities attracted little attention.  Furthermore, the majority of past research focused on spatially connected communities, known as ethnic enclaves, not the case with the Greek community in Miami. Recently however, ethnic communities that are not spatially connected became the focus of attention and research findings support that geographic propinquity no longer is necessary for the cohesion of the ethnic group. Ethnic institutions, such as churches, act as centers of social interaction where persons living in scattered locations can gather for common ethnocultural activities. The purpose of this paper is twofold: first to examine the origin, growth and evolution of the Greek community in Miami and second to document how the Greeks are imprinting their presence within the dominant society. 


Keywords: Ethnic place, ethnic community, heterolocalism, Greek American

 


Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών