Εικόνα εξωφύλλου

Εκτίμηση πλημμυρικού Κινδύνου στην πόλη των Σερρών με την χρήση μορφομετρικών και υδραυλικών μοντέλων

Χ. Παππας, Κ. Παπαθεοδώρου, Ι. Φουντούλης

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζεται η εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου για την πόλη των Σερρών, με την χρήση των Γ.Σ.Π και των GPS για τον υπολογισμό μορφομετρικών και υδραυλικών μοντέλων. Η εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου έγινε αρχικά με την οριοθέτηση περιοχών υψηλής πιθανότητας εμφάνισης πλημμύρας εντός των λεκανών των Αγ.Αναργύρων και ανάντη της πόλης των Σερρών και στην συνέχεια με την δημιουργία πλημμυρικών σεναρίων σε τοπική κλίμακα (Πόλη των Σερρών). Για την ανάπτυξη του μορφομετρικού μοντέλου προσδιορίστηκαν σε κλίμακα (1:50.000),  η ενέργεια λεκανών απορροής, η ενεργός κλίση, οι πλημμυρικές παροχές, ο δείκτης εδαφικής απώλειας και η στερεοπαροχή. Για την ανάπτυξη του υδραυλικού μοντέλου έγινε η χρήση της μεθοδολογίας του Hec-Ras σε κλίμακα 1:2.500 καθώς και μετρήσεις DGPS (διαφορικού GPS) για την αποτύπωση της γεωμετρίας του υδατορέματος των Αγ.Αναργύρων που βρίσκεται περιφερειακά της πόλης των Σερρών και την διασφάλιση της υψηλής ακρίβειας του μοντέλου. Τέλος από την έρευνα προέκυψαν  σενάρια πλημμυρικής επικινδυνότητας βασισμένα σε παροχές βροχόπτωσης με περιόδους επανάληψης 10-ετη, 50-έτη, 100-έτη των οποίων τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα στοιχεία της πλημμύρας στις 18-6-2004. Επίσης έγινε δυνατός ο προσδιορισμός σημείων της κοίτης του υδατορέματος των Αγ.Αναργύρων που εισέρχεται στην πόλη των Σερρών, στα οποία θα μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις σε επίπεδο πρόληψης αλλά και διαχείρισης ενός πλημμυρικού γεγονότος

Λέξεις Κλειδιά: πλημμυρικός κίνδυνος, υδραυλικό μοντέλο, ενέργεια λεκανών, επιμήκεις τοπογραφικές τομές, Σέρρες


ABSTRACT: The present research aims to the evaluation of flood hazard in the city of Serres. For many years, floods occurred in this area caused serious consequences in infrastructures and civic structures. The need for a strategic prevention plan against natural hazards, led to the integration of new technologies (such as GIS and GPS) and morphometric and hydraulic models. The flood hazard assessment was initially achieved by identifying the areas, within the basins of Ag. Anargyroi and Ag.Varvara, that showed high probability of flood occurrence, and secondly, by creating flood scenarios-models on a local scale. Various methodologies including the construction of longitudinal profiles of watercourses and hydrological simulation in the selected drainage basins were applied at a regional scale (1:50.000) in order to estimate morphometric model parameters. The Hydraulic model was used in Ag.Anargyroi river using Hec-Ras in GIS environment at local scale (1:2.500). Differential GPS surveying in the area, provided high accuracy elevation data increasing the overall credibility and accuracy of the hydraulic model used. The methodologies used, helped investigate 3 different flood scenarios based on different discharge predictions (10-year, 50-years, 100-years).  Flood Hazard assessment results in this case, were validated using data recorded during the 18-6-2004 flood event that occurred in the city of Serres. Validation lead to the conclusion that the methodologies used lead to credible and accurate results and can be used to evaluate flood hazard in other places. 


Keywords: flood hazard, hec-ras, hec-georas, longitudinal profiles, serres, energy basin

 Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών