Εικόνα εξωφύλλου

Inset Mapper: Ένα λογισμικό για το πρόβλημα της «Χωρικής Ασυνέχειας του Γεωγραφικού Χώρου»

Α. Παπακωνσταντίνου, Δ. Βαρσάμης, Ν. Σουλακέλλης

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η Χαρτογραφία συχνά καλείται να αντιμετωπίσει προβλήματα για τα οποία η ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένου λογισμικού κρίνεται απαραίτητη. Πιο συγκεκριμένα η Νησιωτική Χαρτογραφία αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται κατά κύριο λόγο στην προσπάθεια απεικόνισης νησιωτικών περιοχών. Το πρόβλημα της «Χωρικής Ασυνέχειας του Γεωγραφικού Χώρου» αποτελεί ένα από τα πιο συχνά προβλήματα και εμφανίζεται κατά την οπτικοποίηση νησιωτικών περιοχών. Στην περίπτωση αυτή η κατασκευή ενός ενθέτου χάρτη αποτελεί την μοναδική και πιο ενδεδειγμένη χαρτογραφική λύση. Στο άρθρο αυτό αναλύεται το πρόβλημα της «Χωρικής Ασυνέχειας του Γεωγραφικού Χώρου», παρουσιάζονται ο τρόπος επίλυσης του με τη χρήση ένθετων χαρτών, καθώς και το θεωρητικό υπόβαθρο και η ομαδοποίηση των χαρτογραφικών κανόνων που διέπουν την κατασκευή ένθετων στη νησιωτική χαρτογραφία όπως ενσωματώνονται στην εφαρμογή Inset Mapper (IM). Επίσης, στο παρών άρθρο παρουσιάζεται μια ολοκληρωμένη περιγραφή όλων των λειτουργιών του IM, καθώς και τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι χαρτογράφοι από την χρήση του.

Λέξεις Κλειδιά: Νησιωτική Χαρτογραφία, Ένθετος Χάρτης, Ζητήματα Κλίμακας,  Γεωοπτικοποίηση, Υπολογιστική Διαδικασία


ABSTRACT: Cartography often is dealing with problems that confront the necessity of designing cartographic software tools. More specific Island cartography deals with special cartographic problems confronted in the portrayal of island regions. One of the most serious problems faced by mapmakers is that of the “Land Discontinuity Problem” which arises when cartographers want to represent island regions. In this case the most efficient cartographic solution is the creation of an inset map. This paper presents and analyses the «Land Discontinuity» special cartographic problem and showcases the solution to tackle this problem with the use of inset maps. The theoretical background and the grouping of the appropriate cartographic rules that should be followed in insetting are also presented as they are embedded into the Inset Mapper (IM) software tool. Examples in cartographic datasets are illustrated in this paper showing the functionality of the IM software tool as well. Finally all the advantages of the IM use in the cartographic procedure are discussed.


Keywords: Island Cartography, Inset map, Scale selection, Geovisualization, Computational Procedure

Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών