Εικόνα εξωφύλλου

Γεωγραφική ανάλυση της ανεργίας στο Ν. Ροδόπης

Δ. Γκαϊφύλλια, Π. Ηλιοπούλου

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη γεωγραφική κατανομή της ανεργίας στην περιοχή του Ν. Ροδόπης. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε η σχέση της ανεργίας με χαρακτηριστικά του πληθυσμού όπως οι τομείς απασχόλησης, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και το θρήσκευμα αλλά και η μορφολογία του εδάφους σε επίπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος. Τα δεδομένα της εργασίας προέρχονται από επιτόπια έρευνα στους οικισμούς του Νομού και από την Απογραφή Πληθυσμού 2001 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων έγινε χρήση του στατιστικού ελέγχου Χ2 και έλεγχος γραμμικής συσχέτισης μέσω του υπολογισμού των συντελεστών συσχέτισης Pearson r. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση της ανεργίας με την απασχόληση στους τρεις βασικούς τομείς (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή), το φύλο, το θρήσκευμα και τη μορφολογία του εδάφους.

Λέξεις Κλειδιά: γεωγραφική ανάλυση, ανεργία, Ν. Ροδόπης (Ελλάδα)


ABSTRACT: The purpose of this study is to analyze the factors which affect the geographical distribution of unemployment in the prefecture of Rodhopi (Northern Greece). More specifically, in this study the relationship between unemployment rate and a series of indicators such as employment in the productive sectors, educational level, gender, religion and the topography of the region, was analyzed employing data at the municipality level. Some of the data were collected through the conduction of a survey in the villages of Rodhopi. The rest of the data come from the databases of the Hellenic Statistical Authority. The relationships between the factors were tested mostly through a chi-square test. Also, a Pearson correlation coefficient was applied in order to test linear associations. The results indicated that there is a statistically significant association between unemployment rate and employment in the three productive sectors (primary, secondary, tertiary), gender, religion and the topography.


Keywords: spatial analysis, unemployment, Rodhopi (Greece)

 Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών