Εικόνα εξωφύλλου

Ανάλυση των Χαρακτηριστικών Στάθμευσης στην Πόλη των Σερρών

Ι. Πολίτης, Σ. Μπάσμπας, Π. Ξανθόπουλος, Σ. Μπούκη

Περίληψη


ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αλματώδης αύξηση του δείκτη ιδιοκτησίας  αυτοκινήτων Ι.Χ. στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει επιφέρει δυσεπίλυτα προβλήματα που ταλανίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες των ανεπτυγμένων χωρών. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στους οδικούς άξονες, η ατμοσφαιρική ρύπανση και η εν γένει υποβάθμιση του επιπέδου ζωής, είναι κάποια από τα συνηθέστερα φαινόμενα που παρατηρούνται. Η αλόγιστη χρήση του Ι.Χ. αυτοκινήτου όμως, ειδικά στις προβληματικά δομημένες κεντρικές περιοχές των Ελληνικών πόλεων, δημιουργεί ιδιαιτέρως σημαντικά προβλήματα διαχείρισης της στάθμευσης. Στο άρθρο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του προβλήματος της στάθμευσης στην πόλη των Σερρών. Αρχικά, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση ως προς τις συνθήκες στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια πραγματοποιείται μια διερεύνηση των χαρακτηριστικών στάθμευσης των μετακινουμένων. Η έρευνα  πραγματοποιείται σε 150 χρήστες Ι.Χ., οι οποίοι μετακινούνται προς το κέντρο της πόλης των Σερρών. Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεων, δίνει σημαντικά ευρήματα που μπορούν να φανούν αξιοποιήσιμα τόσο από την ερευνητική κοινότητα, όσο και από τις αρμόδιες αρχές Στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης των Σερρών, όπως για παράδειγμα στην εξεύρεση της βέλτιστης θέσης χωροθέτησης ενός υπογείου χώρου στάθμευσης.

Λέξεις Κλειδιά: Διαχείριση Στάθμευσης, Πόλη Σερρών, Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, Συμπεριφορική Ανάλυση Μετακινουμένων

ABSTRACT: The rapid increase of car ownership index in large metropolitan areas has created a series of hard-to-solve problems that give constant troubles to modern societies. Traffic congestion in road networks, air pollution and the degradation of life quality in general are some of the most frequent negative impacts related with increased car traffic. Moreover, reckless private car use, especially in the central areas of medium-sized Greek cities, that have their own planning and infrastructure problems, has created several problems regarding parking management. In this article, an effort is made in order to assess parking management problems encountered in the city of Serres (in northern Greece). Firstly, an extensive analysis regarding the current parking conditions at the city centre is presented and commented. Afterwards, a research on the travel and parking characteristics of the travellers is also presented. The research includes 150 car users that drive towards the city centre. Statistical processing of the answers collected is considered to produce beneficial results, exploitable both from the local research community, as well as local planning agencies.

Keywords: Parking Management, City of Serres, Descriptive and Inferential Statistics, Behavioral Analysis 

Πλήρες Κείμενο: PDF

ISSN: 1792-3913

Copyright © 2010
Τμήμα Γεωπληροφορικής & Τoπογραφίας, ΤΕΙ Σερρών