ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Αλγοριθμικές βάσεις στη γεωπληροφορική

Αλγοριθμικές βάσεις στη γεωπληροφορική (Υ)

Στόχος: Εισαγωγή στις αριθμητικές μεθόδους και στον βέλτιστο αλγόριθμο. Απόκτηση γνώσεων προσομοίωσης δεδομένων.

Σκοπός: Η χρήση των γνώσεων στην Τηλεπισκόπιση, Φωτογραμμετρία και Γεωγραφικά Συστήματα Γεωπληροφοριών.

Περιγραφή μαθήματος: Αριθμητικές μέθοδοι, βέλτιστος αλγόριθμος. Νόμος μετάδοσης σφάλματος. Μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων. Προσομοίωση δεδομένων. Μαθηματικές βάσεις τηλεπισκόπισης, φωτογραμμετρίας, GIS. Τηλεπισκόπιση : γεωμετρική διόρθωση, ραδιομετρική ενίσχυση, κύριες συνιστώσες Φωτογραμμετρία : μετασχηματισμός εικονοσυντεταγμένων, προσομοίωση εικόνων από ΨΜΕ GIS : ψηφιακός χάρτης, ψηφιακό μοντέλο εδάφους

Βιβλιογραφία

  • CORMEN T.H., LEISERSON CH.E., RIVEST R.L., STEIN C., Εισαγωγή στους αλγορίθμους τόμος Α, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2006
  • LIU C.L., Στοιχεία διακριτών μαθηματικών, ΙΤΕ/Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 2006
Κορυφή σελίδας