ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Γεωμετρική χάραξη οδών

Γεωμετρική χάραξη οδών (Υ)

Στόχος: Απόκτηση των βασικών γνώσεων για τις προδιαγραφές χάραξης οδών. Φάσεις επεξεργασίας της χάραξης και με την βοήθεια Η/Υ.

Σκοπός: Δυνατότητα χάραξης οδών και η επεξεργασία οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και διατομών.

Περιγραφή μαθήματος: Αντικείμενο της Οδοποιίας, ιστορική εξέλιξη. Η οδοποιία στην Ελλάδα. Κατάταξη των οδών στην Ελλάδα και ισχύοντες κανονισμοί. Βασικές έννοιες και ορισμοί.. Παράγοντες που επηρεάζουν τη χάραξη μίας οδού. Η διαμόρφωση της διατομής. Θεμελιώδεις αρχές χάραξης. Η χάραξη ισοκλινούς και η χρήση της. Η χάραξη της πολυγωνικής. Φάσεις επεξεργασίας της χάραξης (σε χάρτη ισοϋψών καμπυλών, ελεύθερο χέρι, ενσωμάτωση στοιχείων). Η χάραξη σε Οριζοντιογραφία. Η ευθυγραμμία, το κυκλικό τόξο, η καμπύλη συναρμογής και η φιλοσοφία του. Μαθηματική έκφραση της κλωθοειδούς. Μετασχηματισμός των ανεξάρτητων συ/νων της καμπύλης συναρμογής και του κυκλικού τόξου σε ενιαίο σύστημα αναφοράς. Τρόποι υλοποίησης στο έδαφος. Ελικτότητα της οδού. Η χάραξη σε μηκοτομή, ερυθρά, κατάλληλοι έλεγχοι. Μελέτη της οδού κατά τη διατομή. Τυπική διατομή, επικλίσεις. Διαπλατύνσεις και μαθηματικός προσδιορισμός. Σχεδίαση διαγράμματος οριογραμμών. Ο Η/Υ σαν βοηθητικό μέσον κατά το σχεδιασμό της οδού. Εφαρμογή με Η/Υ.

Βιβλιογραφία

  • Αποστολέρης Αν., Οδοποιία Ι – Χαράξεις. Θεωρία και Πρακτική. Αυτοέκδοση, 2013.
  • Α.Π. Γιώτης - Γ. Κανελλαϊδης -Γ. Μαλερδος, Γεωμετρικός σχεδιασμός των οδών, Εκδοσεις ΣΥΜΕΩΝ, 1990. • Μουρατίδης Αναστ., Η κατασκευή των οδικών έργων, UNIVERCITY STUDIO PRESS, 2005.
Κορυφή σελίδας