ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Στοιχεία χαρτογραφίας

Στοιχεία χαρτογραφίας  (Υ)

Στόχος: Απόκτηση βασικών γνώσεων στις απεικονίσεις και τα χαρακτηριστικά μεγέθη του γήινου ελλειψοειδούς. Ανάλυση των συστημάτων αναφοράς των παραμορφώσεων και των προβλημάτων που προκύπτουν. Απόκτηση γνώσεων ανάγνωσης, κατασκευής και αξιολόγησης χάρτη

Σκοπός: Η δυνατότητα των σπουδαστών να συντάσσουν χάρτες και να τους συσχετίζουν μεταξύ τους, γνωρίζοντας τις απαραίτητες μετατροπές που απαιτούνται για τη δημιουργία ενιαίου χαρτογραφικού υπόβαθρου.

Περιγραφή μαθήματος: Γενικά περί χαρτών. Η Χαρτογραφία σήμερα, βασικές έννοιες. Ιστορία Χαρτογραφίας. Κλίμακα χάρτη, ακρίβεια χάρτη και λεπτομέρεια πληροφορίας, ενημέρωση χάρτη, γεωγραφικά φαινόμενα. Συντελεστής κλίμακας. Κάνναβοι, σημειακά, γραμμικά, επιφανειακά σύμβολα, Είδη χαρτών. Βασική Γεωδαισία, Γεωειδές, Ελλειψοειδές και Σφαίρα. Βασικές αρχές των συστημάτων αναφοράς, των συστημάτων συντεταγμένων και των χαρτογραφικών προβολών. Κατηγορίες απεικονίσεων. Χρήση του χάρτη στο πεδίο. Χαρτογραφική γενίκευση. Οπτική οργάνωση της πληροφορίας, αναγνωσιμότητα χάρτη, ονοματολογία. Απόδοση χαρτογραφικής πληροφορίας.  Παραμορφώσεις μηκών γωνιών και επιφανειών και προβλήματα από την εφαρμογή προβολών. Χαρτογραφικές Υπηρεσίες στην Ελλάδα. Προβολές που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα και χαρακτηριστικά τους. Μετατροπές  προβολικών συστημάτων.

Βιβλιογραφία

  • A.Robinson, J.Morrison, Ph.Muehrcke, A. Kimerling, S. Gutpill, Στοιχεία Χαρτογραφίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ, 2002.
  • Ε. Λιβιεράτος, Γενική Χαρτογραφία & Εισαγωγή στη Θεματική Χαρτογραφία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1988.
Κορυφή σελίδας