ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Σύνταξη τεχνικών κειμένων

Σύνταξη τεχνικών κειμένων (Υ)

Στόχος: είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τα είδη τεχνικών κειμένων, η εξοικείωσή τους με τη γλώσσα που χρησιμοποιείται και τη φιλοσοφία που διέπει τα τεχνικά κείμενα και η εκμάθηση των τεχνικών συγγραφής, επικοινωνίας και τεκμηρίωσης.

Σκοπός: Ανάπτυξη ικανοτήτων παραγωγής συγγραφικού έργου στο πλαίσιο των υποχρεώσεών τους σε προπτυχιακά μαθήματα, σε επίπεδο Πτυχιακής εργασίας και αργότερα στα πλαίσια του επαγγελματικού ή/και του ερευνητικού τους έργου.

Περιγραφή μαθήματος: Επιγραμματικά, τα θέματα που εκτίθενται στο μάθημα περιλαμβάνουν Επεξεργασία κειμένου σε κειμενογράφο (μεγέθη σελίδων, διαστήματα, τρόποι παραγωγής έντυπου και ψηφιακού υλικού), Δομή και σύνθεση μια επιστημονικής εργασίας (οργάνωση και περιεχόμενο), Συνοχή και συνεκτικότητα του λόγου μιας επιστημονικής εργασίας, Ερευνητική/ες μεθοδολογία/ες ανά γνωστικό πεδίο έρευνας, Βιβλιογραφικές παραπομπές, Χρονοδιάγραμμα συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας, Τεκμηρίωση και συμπεράσματα - Διατύπωση προτάσεων. Προφορικές παρουσιάσεις - Στόχοι, τεχνικές, μέσα.

Κορυφή σελίδας