ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Εφαρμοσμένη Πληροφορική Ι

Εφαρμοσμένη Πληροφορική  Ι (Υ)

Στόχος: Η γνώση σε βάθος, του λειτουργικού συστήματος WINDOWS και των βοηθημάτων WORD, EXCEL και ACCESS.

Σκοπός: Η χρήση όλων των βοηθημάτων στην καθημερινότητα και πρώτη επαφή με βάσεις δεδομένων, βασική υποδομή της περιγραφικής πληροφορικής και ομαλή μετάβαση στα GIS.

Περιγραφή μαθήματος: Βασικές μονάδες σε ένα Η/Υ. Περιφερειακές μονάδες. Εξέλιξη πληροφορικής σε Εθνικό και διεθνές επίπεδο. Λειτουργικά συστήματα Η/Υ. Είδη αρχείων, δημιουργία, διαχείριση, οργάνωση, αναζήτηση. Χρήση Windows.
Κειμενογράφος Word. Δημιουργία εγγράφου, μορφοποίηση, βελτίωση εγγράφων, πρότυπα και οδηγοί, μακροεντολές και διαταγές, πίνακες και φόρμες, προσθήκη σχεδίων στα έγγραφα, δημιουργία διαγραμμάτων.
Excel. Φύλλα εργασίας, ανάλυση δεδομένων, διαγράμματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και καταλόγων, μακροεντολές, δημιουργία συνδέσεων
Access. Τα βασικά της Access. Δημιουργία βάσης. Τροποποίηση δομής. Εισαγωγή δεδομένων. Ανάκληση δεδομένων. Απλά ερωτηματολόγια και φίλτρα. Συνδυασμός κριτηρίων. Σύνδεση πινάκων. Δημιουργία αναφορών

Βιβλιογραφία

  • Behrouz Α. Forouzan , Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Κλειδάριθμος,2010
  • George Beekman, Michael J. Quinn, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Α.Γκιούρδας& Σια Ο.Ε, 1994
Κορυφή σελίδας