ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021 – 2022

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Κατά  των  προσωρινών  πινάκων  χωρεί  ένσταση, εντός 5  εργασίμων ημερών  από την επομένη  της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τμήματος, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή 30/07/20201 ώρα 13:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Γραμματεία του Τμήματος με  e-mail. Οι πίνακες με την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των υποψηφίων υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος και είναι προσβάσιμοι στους υποψήφιους, μετά από αίτηση τους.

 

Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μουρατίδης Ερρίκος                           Βοζίκης Χρήστος                                            Δανιήλ Μαρία

Κορυφή σελίδας