ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα

Τοπογραφικά και γεωδαιτικά δίκτυα (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γνώσεων που αφορούν τα τριγωνομετρικά δίκτυα και τις μεθόδους επίλυσης τριγωνομετρικών και χωροσταθμικών δικτύων.

Σκοπός: η δυνατότητα επίλυσης τριγωνομετρικών δικτύων απαραίτητα για την Τοπογραφία ΙΙ.

Περιγραφή μαθήματος: Εκλογή εγκατάστασης τριγωνομετρικών σημείων, μετρήσεις γωνιών, αποστάσεων, αναγωγή, ακρίβεια, προδιαγραφές. Υπολογισμός, συνόρθωση δικτύων και σύγκριση αποτελεσμάτων με Η/Υ. Σφάλματα και επανεξέταση δικτύου, αποτελέσματα με Η/Υ. Χωροσταθμικά δίκτυα και συνόρθωση. Τριγωνομετρική υψομετρία. Βαρομετρική υψομετρία.

Βιβλιογραφία

  • Ρωσσικόπουλος Δ., Τοπογραφικά δίκτυα και υπολογισμοί, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1992
  • Αριστείδης Ι. Φωτίου, Γεωμετρική γεωδαισία, θεωρία και πράξη, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 2007
Κορυφή σελίδας