ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον

Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον (ΕΥ)

Στόχος: επαφή με τις βασικές έννοιες που αφορούν το περιβάλλον, τις υπηρεσίες περιβάλλοντος που υπάρχουν στην Ελλάδα και τις προδιαγραφές των μελετών που σχετίζονται με το περιβάλλον στην Ελλάδα.

Σκοπός: Η δυνατότητα αξιολόγησης περιβαλλοντολογικών μελετών και η συσχέτισή τους με χωρικά δεδομένα.

Περιγραφή μαθήματος: Βασικές έννοιες. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Κυρώσεις και αστική ευθύνη. Προστασία του περιβάλλοντος από έργα, δραστηριότητες και ρύπανση. Προστασία της φύσης και του τοπίου. Ζώνες ειδικών περιβαλλοντικών ενισχύσεων και ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων. Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες. Πεδίο εφαρμογής και περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ). Διαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Καθορισμός των ειδικών περιβαλλοντικών μελετών και διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης. Ερωτηματολόγιο περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Υποδείγματα και εφαρμογές.

Βιβλιογραφία

  • Παναγόπουλος Ι.Θ., Δίκαιο περιβάλλοντος (4η Έκδοση), Σταμούλη Α.Ε., 2004
  • Μιχαλοπούλου Χ., Νομοθεσία για το Περιβάλλον, Εκδόσεις, ΖΗΤΗ, 2004
Κορυφή σελίδας