ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ &
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Θεματική και Ψηφιακή χαρτογραφία

Θεματική και Ψηφιακή χαρτογραφία (Υ)

Στόχος: Απόκτηση γενικών και εξειδικευμένων γνώσεων για την κατασκευή θεματικών χαρτών με αναζήτηση / επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων, για πρωτογενή και παράγωγα χαρτογραφικά μεγέθη, καθώς και αρχές, μέθοδοι και διαφορές των ψηφιακών χαρτών και των δυνατοτήτων τους.

Σκοπός: Συλλογή- αξιολόγηση και επεξεργασία κατάλληλων δεδομένων για απόδοση θεματικών χαρτών για διάφορες χρήσεις σε κλασικές και ψηφιακές μορφές.

Περιγραφή μαθήματος: Είδη θεματικών χαρτών. Συλλογή, επεξεργασία, απόδοση δεδομένων.Αναφορά σε στοιχεία μαθηματικής χαρτογραφίας. Μέθοδοι συλλογής θεματικών δεδομένων και ταξινόμηση. Τρόπος λειτουργίας χάρτη. Πληροφορίες και δεδομένα, αξιοπιστία. Μέθοδοι παρεμβολής. Αρχές προσθετικού συνδυασμού. Απόδοση θεματικών δεδομένων. Τα σύμβολα. Συστήματα προδιαγραφών χρώματος, απόχρωση και χρώμα στους χάρτες. Αντίληψη και σχεδιασμός. ισαριθμικοί, χωροπληθείς, πυκνομετρικοί, ισοπληθείς χάρτες. Πολυμεταβλητή Χαρτογρτάφηση και Μοντελοποίηση. Χαρτογραφική συσχέτιση. Διεργασία παραγωγής χάρτη, περιεχόμενο και μορφή, οργάνωση παραγωγής. Αναπαράσταση του αναγλύφου. Άτλαντες, διαχρονικοί, στατικοί, δυναμικοί ή διαδραστικοί ηλεκτρονικοί χάρτες.

Βιβλιογραφία

  • A. Robinson, J. Morrison, P. Muehrcke, A. Jon Kimmerling, S. Guptill, Στοιχεία Χαρτογραφίας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π. 2002 • Ευάγγελος Λιβιεράτος, Γενική Χαρτογραφία και εισαγωγή στη θεματική Χαρτογραφία, Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1992
  • Σιδηρόπουλος Γιώργος, Εισαγωγή στη γραφική σημειολογία, Εκδόσεις Παπαζήση, 2006
Κορυφή σελίδας